Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej na temat "Biznes wybiera mediacje"

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) umożliwia przedsiębiorcom rozwiązywanie sporów gospodarczych z uniknięciem konieczności prowadzenia postępowań w sądzie powszechnym. Mediacja pozwala skrócić czas oraz obniżyć koszty rozwiązywania sporów.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

 

O mediacji

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji.

Rozwiązanie wypracowywane jest z udziałem osoby trzeciej - mediatora. Co ważne, mediator prezentuje obiektywne stanowisko wobec stron biorących udział w sporze. Zadaniem mediatora jest, aby wraz ze stronami wypracować polubowną ścieżkę porozumienia, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron biorących udział w konflikcie.

Skorzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z pomocą mediatora możemy rozwiązać wiele spraw cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych jak np. sporu co do wykonania lub zakwestionowania wykonania umowy.

 

Mediacja - jakie przynosi korzyści ?

Przede wszystkim mediacja pomaga w szybkim, samodzielnym oraz tanim rozwiązaniu sporu. Według Raportu Doing Bussines in Poland sporządzanego corocznie przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni1. Oprócz znacznej oszczędności czasu istotnym aspektem jest także znacznie większa szansa na zachowania pozytywnych relacji między stronami konfliktu, dzięki czemu mediacja pomaga w zachowaniu dobrego wizerunku niezależnie od przyczyny czy sposobu zakończenia sporu.

1. Raport Doing business in Poland 2017

 

Kim jest mediator?

Mediator jest to osoba, która pomaga w rozwiązaniu sporu. W przypadku, gdy mamy do czynienia z mediacją sądową, ze skierowania sądu, mediator jest wybierany przez sąd. W innych przypadkach mediatora może wybrać strona lub strony konfliktu wspólnie. Co istotne, mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest natomiast to, aby wspólnie ze stronami konfliktu wypracować możliwie najlepsze jego rozwiązanie. Podczas mediacji zachowuje on neutralność oraz poufność gwarantowaną poprzez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Mediatorami Centrów Arbitrażu i Mediacji są doświadczeni praktycy, często przeszkoleni w zagranicznych ośrodkach mediacyjnych znajdujących się np. w USA, Wielkiej Brytanii czy też Niemczech. Wszyscy mediatorzy zobligowani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Mediatorów uchwalonego przez Komisję Europejską oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonych przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości w 2007 r.

 

Zalety mediacji:

Szybkość zakończenia konfliktu

Według Raportu Doing Bussines in Poland 2017 sporządzonego przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni.

Oszczędność kosztów

Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych w Świętokrzyskim CAM, to 1% od wartości przedmiotu sporu.

Poufność

Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.

Elastyczność

Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu.

Brak zbędnego formalizmu

Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Sojda

Barbara Sojda
+4841 365 14 03
sojda.barbara@targikielce.pl