Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko

- prof. dr hab. Jan Łabętowicz, członek Zespołu Doradców w projekcie #R043 RDI2CluB

ekotech 2019 - konferencja zanieczyszczenia powietrza

27.02.2019, godz. 11.30-13.30
Sala konferencyjna E3 w hali E

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Plan prezentacji:

  • źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza - powietrze atmosferyczne - powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • globalne niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery (smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany),
  • wpływ substancji szkodliwych zawartych w powietrzu na organizm człowieka i środowisko,
  • sposoby przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń atmosfery w skali globalnej i lokalnej.

 

Zgłoś udział w konferencji

Wstęp na targi i udział w konferencji bezpłatny 

Elektroniczna Rejestracja zwiedzających na targi i na konferencje towarzyszące targom Ekotech jest czynna do dn 25 lutego br do godziny 24.00. Po tym terminie możliwa jest rejestracja zwiedzających w terminalach wejściowych na miejscu w momencie przyjazdu na targi. Rejestracja udziału w konferencjach możliwa jest także w punktach rejestracji konferencji w każdej sali konferencyjnej.
Zapraszamy do udziału. 

 

RDI2CluB – czas na biogospodarkę

Województwo Świętokrzyskie realizuje wspólnie z partnerami z Finlandii, Norwegii, Estonii i Łotwy trzyletni projekt poświęcony tworzeniu warunków do rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich.

Biogospodarka łączy tradycyjne sektory gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) z ochroną środowiska oraz innowacyjnym i zrównoważonym wykorzystaniem dostępnych zasobów biologicznych (w tym gleby i wody). Jest ona również odpowiedzią na główne wyzwanie stojące przed światem: jak pogodzić potrzeby rosnącej liczby ludności ze zrównoważonym wykorzystaniem ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi.

Biogospodarka jest obecna w dokumentach Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych i wyrasta na jeden z głównych motorów rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym na obszarach wiejskich. Wiele polskich regionów postawiło na biogospodarkę jako jedną z inteligentnych specjalizacji. Jest ona również mocno obecna w inteligentnych specjalizacjach Województwa Świętokrzyskiego – w ramach nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego,  zasobooszczędnego budownictwa i zrównoważonego rozwoju energetycznego, czy też turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Wynika to ze znacznego potencjału biogospodarczego regionu świętokrzyskiego, na który składa się m.in. bioróżnorodność, lesistość, dobrej jakości gleby, silne rolnictwo oraz obecność innowacyjnych firm o profilu biogospodarczym.     

Musimy pamiętać jednak, że rozwój biogospodarki zależy od naszych codziennych wyborów jako mieszkańców i konsumentów. Oszczędne korzystanie z wody, niemarnowanie żywności, segregacja odpadów, czy też wybór ekologicznych produktów i opakowań, a także dbanie o jakość powietrza – to tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób na co dzień możemy wpierać naszą planetę.  

I właśnie podniesieniu świadomości społeczeństwa nt. zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko poświęcony będzie ten wykład. Stan powietrza atmosferycznego, zwlaszcza w sezonie grzewczym, pozostawia wiele do życzenia. Zjawisko wszechobecnego smogu wymaga, aby edukować o jego negatywnych skutkach i przyczynach. Tylko wzrost świadomości społeczeństwa w tym zakresie i wskazówki jak dalej postępować, aby uniknąć dlaszego zatruwania sprawią, że zjawisko smogu zostanie zminimalizowane.     

Projekt RDI2CluB „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” współfinansowany jest z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, priorytet 1 Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.2 Inteligentna specjalizacja. 

Zapraszamy na stronę projektu: www.rdi2club.umws.pl   

 

rdi2club