Zakres branżowy targów EKOTECH

 

1. Gospodarowanie odpadami

- Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
- Unieszkodliwianie odpadów
- Zbieranie odpadów
- Transport odpadów
- Segregacja odpadów
- Obróbka odpadów
- Składowanie odpadów
- Gospodarka odpadami komunalnymi

2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)

3. Wyroby dla gospodarki odpadowej
- Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
- Wyposażenie składowisk
- Wyposażenie sortowni odpadów
- Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
- Kompostowanie odpadów
- Separatory, obróbka osadów ściekowych
- Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
- Pojemniki na odpady
- Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń

5. Sprzęt do pielęgnacji zieleni

6. Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej

7. Rozwiązania informatyczne

8. Gospodarka wodno-ściekowa
- uzdatnianie wody,
- projektowanie i wykonanie budowli wodno-kanalizacyjnych,
- oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych;
- termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych,
- urządzenia pomiarowe w gospodarce wodno- ściekowej
- melioracje, odwodnienia i ochrona przeciwpowodziowa

9. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

10. Gospodarka Obiegu Zamkniętego